Säännöt 2018

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Teijon Venekerho ry ja kotipaikka Salon kaupunki. Yhdistys on perustettu 4.6.1980. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

• edistää ja kehittää jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja, taitoja ja vastuullisuutta sekä venetuntemusta.
• tarjota jäsenilleen veneiden telakointi- ja talvisäilytyspalveluja sekä retkisatamapalveluja
• ylläpitää ja kehittää omistamiaan ja hallitsemiaan kiinteistöjä ja rakennuksia siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelevat jäsenistön enemmistön tarpeita.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen

• yhteisiä tapahtumapäiviä ja virkistystoimintaa
• telakointipalveluja
• mahdollisuuden käyttää retkisatamiaan virkistystarkoitukseen
• koulutus, valmennus- ja harjoitustoimintaa
• tiedotus- ja suhdetoimintaa
• muita veneilyyn liittyviä palveluja

Yhdistys tekee yhteistyötä Teijon alueen muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Yhdistys pyrkii edistämään perheiden veneilyharrastusta sekä lisäämään yleistä myönteistä suhtautumista veneilyä kohtaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi hankkia varoja talkootyöllä sekä järjestäen tapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia.

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistys noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Perhejäseniä ovat varsinaisen jäsenen kanssa samassa kotitaloudessa asuvat henkilöt.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniakommodoriksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kommodorina ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniakommodorin arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai kommodorille taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai rikkoo yhdistyksen laatimia järjestyssääntöjä.

Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä yhdistyksen kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan yhdistyksen kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä perhejäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

Perhejäsenen liittyessä varsinaiseksi jäseneksi liittymismaksusta vähennetään 10% jokaiselta maksetulta perhejäsenvuodelta.

Kunniajäseniltä ja kunniakommodorilta ei peritä jäsenmaksua.

9 § Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen helmi-huhtikuussa. Kokouspaikan ja ajan määrää hallitus.

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä toimitetaan jäsenille tekstiviestinä, sähköpostitse tai kirjeitse.

10 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään työjärjestys

6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10. Valitaan joka toinen vuosi jäsenten keskuudesta yhdistyksen kommodori, joka toimii hallituksen puheen¬johtajana.

11. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

13. Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous

11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus tai kommodori katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on siitä tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Yhdistyksen, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhe¬jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunnia¬kommodorilla, kannatusjäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Äänensä voi valtakirjalla luovuttaa toisen äänivaltaisen jäsenen käyttöön.

14 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu kommodori sekä 4-6 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen ollessaan estynyt varakommodorin kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kommodori tai hänen ollessaan estynyt varakommodori ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on

1. Toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset

2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

3. Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4. Vastata yhdistyksen taloudesta sekä kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta

5. Pitää jäsen- ja katsastettujen veneiden luetteloa

6. Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevat kurinpitotoimet

10. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta

15 § Tilivuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

16 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori yksin tai taloudenhoitaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

17 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

20 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminnallisia tarkoitusperiaatteita edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.